Keerpunt74-Logo-PNG

Programma Keerpunt74
2022-2026

onze glossy digitaal

We hebben ons verkiezingsprogramma samengevat in een glossy welke de inwoners op de deurmat ontvangen. Liever de glossy digitaal bekijken? Dat kan!

Onze standpunten

Heb je de voorkeur om onze standpunten in ‘platte-tekst’ vorm te lezen?  Dat kan, we hebben ze hieronder voor je uitgeschreven:

Beste inwoner van onze mooie Gemeente Geertruidenberg,

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Keerpunt74 vraagt daarbij uw steun om onze plannen te realiseren voor onze drie kernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg.

Keerpunt74 staat voor een positieve levenshouding waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect voor elkaar centraal staan. Wij komen op en zetten ons in voor de belangen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke groeperingen.

Keerpunt74 is een onafhankelijke, plaatselijke politieke partij. Door middel van haar grote ledenaantal is er een zeer brede politieke vertegenwoordiging, zonder verplichting naar of aan landelijke partijen en partijprogramma’s. Keerpunt74 heeft een “eigen” programma door inwoners en voor inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Keerpunt74 staat midden in de plaatselijke samenleving en dichtbij onze eigen inwoners. Met deze onafhankelijke positie kunnen wij beter gericht maatwerk leveren voor onze mooie, veelzijdige gemeente Geertruidenberg. Wij staan voor een gelijkwaardige behandeling van alle inwoners waarbij niemand aan de zijlijn komt te staan en een gelijkwaardige behandeling van alle 3 de unieke kernen.

Keerpunt74 staat voor een sociaal, duurzaam en doelmatig beleid en voor een transparante wijze van besturen. Een gemeente die dichtbij de mensen staat en aanspreekbaar is, zonder een afspraak te hoeven maken.

Keerpunt74 staat voor 48 jaar ervaring in de lokale politiek. Deze ervaring is in de afgelopen twee jaren aangevuld met de ideeën en inzichten van veel nieuwe, veelal jonge, leden. Keerpunt74 koestert het verleden, leeft in het heden en bouwt aan de toekomst. Aan een gezond 2074.

Voor u ligt ons verkiezingsprogramma 2022-2026 (en verder), waarin we beschrijven hoe wij onze gemeente o.a. gaan verlevendigen, verduurzamen en socialer maken. Hoe onze inwoners prettiger kunnen wonen, werken, recreëren en ondernemen in een veiligere en nettere omgeving. Voor jong en oud. Voor nu en in de toekomst. Met ambitie, daadkracht en samenwerking.

Met uw mandaat gaan wij ons daar de komende vier jaar maximaal voor inspannen!

Keerpunt74

PROGRAMMA KEERPUNT74
2022-2026

01.

DIENSTVERLENING & CORRECT BESTUUR

Wij streven een efficiënt bestuur na wat grotendeels woonachtig is binnen onze gemeente. Hierdoor zijn ze beter in staat om zich in te leven bij lokale vraagstukken. We denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.

De gemeente stimuleert en ondersteunt de eigen kracht en initiatieven van inwoners en ondernemers. De gemeente opereert als een betrouwbare, verbindende partner en waar mogelijk in (sub)regionaal verband, vanzelfsprekend als collegiaal bestuur. De gemeente is een wendbare organisatie, die snel kan inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. Dienstverlening en bedrijfsvoering sluiten hierop aan.

Communicatie richting inwoners is vaak ronduit slecht. Dit gaan we per direct verbeteren.

De afgelopen bestuursperiode was zeer chaotisch. Ook de landelijk politiek liet zich niet van de beste kant zien. Dit moet resoluut anders. Oordeel Raad van Europa: “Nederland moet af van foute politieke cultuur en coalitiedwang”. In Den Haag is besloten gewoon door te hobbelen. Als het aan Keerpunt74 ligt zetten we in Geertruidenberg wel per direct een streep door de foute politieke cultuur en de coalitiedrang. En voeren we de veranderingen door die ons weer terugbrengen naar de grondbeginselen van de ware democratie, met daarin een duidelijke scheiding van taken en verantwoordelijkheden.

Coalitieonderhandelingen vooraf en coalitievergaderingen gedurende de bestuursperiode gaan tot nu toe steeds achter gesloten deuren. Hier worden meerderheden op vrijwel alle onderwerpen al bekonkeld. Oppositie raadsleden staan per definitie 4 jaar buitenspel en diens kiezers ook. Keerpunt74 wil stoppen met dit achterkamertjessysteem. Dus geen coalitie. Alle debatten en besluitvormingen vinden voortaan plaats waar het thuishoort, in de openbare raadszaal. Volledig transparant voor de inwoners.

Als er geen coalitie is, kan deze ook niet klappen. Het enige waar bij aanvang van een bestuursperiode een onderlinge consensus over gevonden moet worden is de invulling van het college. Goede wethouders met bestuurlijke kwaliteiten en een zakelijke benadering. Ongeacht de politieke kleur of afkomst. Belangrijk is dat ze als een team gaan opereren en dat dus ook de persoonlijkheden op elkaar aansluiten.

Geen coalitieakkoord, maar een samenlevingsakkoord. Visies en ambities vormen, als het aan Keerpunt74 ligt, de bestuurlijke hoofdlijnen en meer hoeft er in het samenlevingsakkoord dan ook niet te staan. Het kan op 1 A4-tje. Politieke vraagstukken en standpunten, zoals o.a. omschreven in de diverse verkiezingsprogramma’s vormen vervolgens de leidraad voor het college om er uitvoering aan te geven. Op deze manier van werken krijg je de juiste, wisselende meerderheden bij de afzonderlijke onderwerpen en is de democratische besluitvorming telkens zuiver. Gedurende de bestuursperiode krijgt de samenleving een grotere rol en meer inspraak. We passen onze vergadercultuur hierop aan.

De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Ze zijn gekozen door en werken voor onze inwoners. Maar wat leeft er nu bij onze inwoners? Wat vinden zij belangrijk? Om daarachter te komen moeten college en gemeenteraad vaker met onze inwoners in gesprek en op bezoek gaan. Ophalen van ideeën, ondersteunen van initiatieven en mogelijk maken van alle voor onze inwoners noodzakelijke en gewenste verbeteringen. De democratie terugbrengen bij waar het hoort: bij onze inwoners. Het college en de gemeenteraad zullen zich hiervoor moeten inzetten en hun eigen belang naar de achtergrond moeten verschuiven. De komende vier jaar wil Keerpunt74 zich hiervoor gaan inzetten om de lokale bestuurders er te laten zijn voor hun kiezers, hun inwoners.

02.

WONEN IN ONZE GEMEENTE

De behoefte aan woningen is groot. Dus gaan we bouwen. Op de juiste plek en vooral voor de doelgroepen die dit nodig hebben.

Momenteel gaat 30% van onze huurwoningen naar inwoners uit de eigen gemeente, 70% gaat naar woningzoekenden van buitenaf. In andere gemeenten is dit percentage andersom. Dit is erg scheef. Daarom moet in eerste instantie het woningbestand van Thuisvester meer ingezet worden voor mensen met een binding met onze mooie gemeente (sociaal/ werk gerelateerd). Dankzij Keerpunt74 is er onlangs een huisvestingsverordening aangenomen waarin een voorkeursbehandeling voor eigen inwoners is vastgelegd. Dit is al vrij uniek, maar wij zullen nog verder blijven zoeken naar mogelijkheden.

Keerpunt74 wil zo snel mogelijk een wijziging van bestemmingsplannen waarin wordt aangegeven dat woningen gebruikt moeten worden door de kopers van de woningen. Keerpunt74 wil geen huisjesmelkers en wil niet afwachten tot dit landelijk geregeld wordt. 

Keerpunt74 wil meer aandacht om bestaande panden een nieuwe bestemming te geven. Geef leegstaande winkelpanden bijvoorbeeld bestemming wonen en werk mee om grotere panden op te splitsen tot kleinere units waardoor zij betaalbaar worden en beter verhuurbaar zijn.

Veel jongeren verlaten gedwongen onze gemeente door een gebrek aan passende woonruimte. Keerpunt74 wil de mogelijkheden van tiny houses (kleine woningen) uitwerken om ook jongeren en alleenstaanden snel een betaalbare woning te kunnen bieden.

Arbeidsmigranten zijn welkom. Maar 8 mensen in één huurhuis proppen behoort niet meer te gebeuren. Er moet gekeken worden naar goede, structurele huisvesting, waarin we zowel oog hebben voor het welzijn van de buurt als voor het welzijn van deze mensen zelf (uitbuiting).

Keerpunt74 juicht woningbouwontwikkeling toe. Echter is herhaaldelijk gebleken dat er daarbij afgeweken wordt van de parkeernormen. Extra auto’s zullen dus in de omliggende straten geparkeerd worden waardoor het leefcomfort van die bewoners aangetast wordt. Keerpunt74 is van mening dat voor alle toekomstige ontwikkelingen er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden binnen het ontwikkelingsgebied zelf en zal hier streng op blijven toezien.

Het beboste gebied Achter de Hoeven was en is geen beoogde locatie voor woningbouw. Het hier plaatsen van een extra woonwijk had louter als doel om geld te genereren voor het plan Donge-oevers en “leuke dingen” zoals een waterelement in het centrum van Raamsdonksveer. Wij zijn zeker voor leuke dingen, maar niet als daarvoor vele bomen omgezaagd moeten worden. Het natuurgebied Achter de Hoeve blijft, als het aan Keerpunt74 ligt, volledig ongemoeid.

Ruitenberg is een prachtig bedrijf wat al meer dan 100 jaar gelegen is aan de Donge. Graag zouden we ze hier minimaal nog 100 jaar zien. Echter is door de komst van woningen een ongezond spanningsveld ontstaan tussen wonen en werken. Wet en regelgevingen m.b.t. geluidshinder en een stortvloed aan dwangsommen hebben het vrijelijk en gezond kunnen ondernemen onmogelijk gemaakt. Dit bedrijf wil daarom verhuizen. Wij willen hier graag aan meewerken. Enerzijds omdat we ondernemers in de knel willen helpen, anderzijds omdat we dan deze grond kunnen aanwenden voor mooie woningbouw en terrassen aan de Dongeoevers. En het mooie natuurgebied Achter de Hoeven niet plat gebulldozerd hoeft te worden.

De toekomst van de Amercentrale is afhankelijk van landelijke besluitvormingen. Maar indien in de toekomst de energieproductie wordt gereduceerd of gestaakt, is het niet de bedoeling om nog jarenlang naar een werkloze centrale te moeten staren. Samen met RWE en de provincie is er al proactief gewerkt aan diverse scenario’s om het terrein te herinrichten. Keerpunt74 is tegen het vervangen door andere zware industrie. Wij zijn groot voorstander van een toeristische koppeling met Drimmelen, met o.a. een mooie boulevard voorzien van horeca, recreatie, huizen en appartementen.

03.

VERKEER & BEREIKBAARHEID

Keerpunt74 wil snel oplossingen voor o.a. de gevaarlijke verkeerssituaties bij het Plantsoen (en omgeving), de Markt, Stationsweg, Centraleweg/Texaco, splitsing Julianalaan/Kerklaan, de rotonde Triangel, rotonde Bergsche brug, de kruising Oosterhoutseweg nabij de watertoren en de Oude Stadsweg. Dit is absoluut prioriteit!

Met de verbreding van de A27 is gepland dat fietsers straks de drukke Maasdijk moeten oversteken omdat het huidige fietspad in de nieuwe situatie parallel gaat lopen aan de afrit ‘Geertruidenberg’. Aangezien de veiligheid van onze schoolgaande jeugd, toeristen en forensen voor ons centraal staat, zijn wij tegen deze plannen. Er moet verder gezocht worden naar scenario’s waarbij de veiligheid wel wordt gewaarborgd.

Toegankelijkheid is een complex onderwerp dat op alle terreinen van het leven betrekking heeft en dat voor verschillende beperkingen andere oplossingen vraagt. Ook in het verkeer. Hier dient nauw te worden samengewerkt de stichting “Toegankelijk Geertruidenberg”.

Middels een uitgebreid verkeersmaatregelenpakket wordt het sluipverkeer in de kern Raamsdonk als gevolg van het afsluiten van de afslag 34 gereduceerd. Dit pakket is een mooi samenwerkingsresultaat van de diverse belangengroeperingen onder leiding van voormalig Keerpunt74 wethouder John van Vugt. De aanleg van nieuwe verbindingsweg van afslag 33 richting Kloosterhoeve zullen we nauwlettend monitoren op veiligheid en verstoringen van de natuur. We gaan intensiever in Den Haag lobbyen en aandringen op een volledig, stoplichtenvrij knooppunt.

De Markt is zondermeer mooi opgeknapt. De kinderkoppen liggen netjes en de trottoirs zijn verbreed met meer ruimte voor terrassen. Het fietsen vormt hier nog steeds een probleem. Dit moet veiliger en comfortabeler. Keerpunt74 wil herkenbare en veilige fietsroutes binnen onze historische kern.

Wij willen de parkeermogelijkheden terugbrengen naar een correcte balans tussen de schoonheid van de Markt en de belangrijke bereikbaarheid ervan. Een autovrije Markt is mooi in de lente en zomer, in het toeristisch seizoen, als we op de terrassen genieten van de schoonheid van de binnenstad. Dan is het ook niet zo erg om een stukje verderop te parkeren. In de herfst en winter, buiten het toeristisch seizoen, is een lege Markt nutteloos en dient er gewoon weer op het middenterrein geparkeerd te kunnen worden. Onze ondernemers ondervinden hier nu onnodig last van. Ook met de komst van 2 hotels neemt de parkeerdruk toe.

De knip op de Keizersdijk had als doel het doorgaande verkeer te verminderen. Dit betrof vooral het verkeer tussen de oude kom van Geertruidenberg en de A59. Maar met het afsluiten van de Brandestraat wordt dit verkeer ook al richting Westtangent geleid. Er is als het ware dubbel geknipt. Het afgesloten deel kan daarom weer opengesteld worden voor éénrichtingsverkeer, zodat de bereikbaarheid van de ondernemers bevorderd wordt.

We zien een toename van bedrijfsvoertuigen op de openbare weg. Dit varieert van de bedrijfsbus tot complete vrachtwagencombinaties. Hierdoor wordt de leefomgeving aangetast en levert dit regelmatig ook gevaarlijke situaties op. Wij willen dat hier meer toezicht op komt en dat er gewerkt wordt aan het bewustzijn van de gebruikers van de bedrijfsvoertuigen die naast de eigen auto in de woonwijken geplaatst worden waardoor de andere bewoners vaak niet meer bij hun woning kunnen parkeren. 

04.

EEN GROENE GEMEENTE

De ruimte waarin we leven is zichtbaar voor inwoners en ondernemers. We willen allemaal graag verblijven in een prettige en groene woon- en werkomgeving. Oude boomstructuren moeten worden gehandhaafd en waar mogelijk worden uitgebreid. De mooie monumentale bomen in onze centra willen we (net als mooie monumentale gevels) uitlichten. Dit werkt sfeer- en veiligheid verhogend.

We werken aan een gezond stadsecosysteem door de aanwezigheid van een uitgebreid netwerk van parken, tuinen, lanen en groengebieden die onderling met elkaar zijn verbonden. Er komt in de wijken en bedrijfsterreinen voldoende nestgelegenheid voor stadsvogels. En waar het kan: stenen eruit en groen erin.

Keerpunt74 wil meer aandacht voor de variatie van ons openbaar groen. Dit bestaat nu veelal uit bomen en gazonvlakken. We willen meer bloeiende beplanting in de wijk brengen. Met name op het overwegend grijze Heereplein willen we beduidend meer extra groen middels (verrijdbare) bakken.

Het terrein achter het Oude Stadhuis wordt ingericht als echte stadstuin. Het terrein achter het Ontmoetingscentrum wordt ingericht als mooie dorpstuin. Het Koningspark krijgt meer Koninklijke allure.

Keerpunt74 wil kinderen betrekken bij het omgaan met ‘groen’. In plaats van een extra speeltuin denken wij aan een nieuwe ‘groentetuin’ voor de kinderen. Met behulp van ouderen mogen kinderen hier hun eigen groentes en fruit verbouwen.

Onze biodiversiteit willen we verbeteren door het bagger-, maai- en snoeibeleid aan te passen en dit buiten de bloei- en broedperiode te doen, door ecologische verbindingen aan te leggen en/of uit te breiden en te zorgen voor meer schuil- en rustplekken voor o.a. insecten en vogels (strook langs de Bergsche Maas, de Amer en de Donge).

Het maaibeleid wordt verder geoptimaliseerd waarbij we vooral letten op de overzichtelijkheid en veiligheid van verkeerssituaties.

Het groenblauwe netwerk wordt ecologisch sterk verbeterd en er wordt invulling gegeven aan de kwalitatieve verbetering van biotopen door zonering. Natuur Netwerk Brabant waar laaglandbeek De Donge deel van uitmaakt wordt verbeterd voor het migreren van vissen en andere soorten en wordt een schakel tussen De Biesbosch en het Slagenlandschap De Langstraat.

We krijgen steeds warmere en nattere zomers. Tevens is het verboden om ongewenst kruid met chemicaliën te bestrijden. Iedereen zal een toename moeten accepteren en ook zelf een handje helpen om onze stoepen vrij te maken. Maar er zit wel een verschil tussen het accepteren van wat meer onkruid en het kunnen organiseren van jungletochten door onze bebouwde kom. We blijven fors investeren in effectievere en efficiëntere manieren van onkruidbestrijding.

05.

KLIMAAT & DUURZAAMHEID

We behoren onze planeet netjes en schoon over te dragen aan onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna.

In een goede harmonie met de leefkwaliteit van onze inwoners gaan we werken aan de landelijke opdracht tot het komen van een 100% energieneutrale gemeente in 2050. Alle energie welke we dan verbruiken, wordt hier gelijktijdig duurzaam opgewekt. Vanaf nu gaan we daarvoor hele grote stappen voorwaarts maken.

Samen met o.a. de VOG en de ZLTO gaan we intensief werken aan energieneutrale bedrijventerreinen en agrarisch ondernemerschap. Geniaal (Geertruidenberg energieneutraal) is een uitgewerkt duurzaamheidsplan van onze ondernemers. Dit vormt de leidraad.

Voor sportverenigingen komt er, naast de bestaande compensatie voor basisvoorzieningen, een compensatieregeling voor investeringen t.b.v. duurzaamheid en milieu.

Er komen meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Met het plaatsen letten we op de inpasbaarheid en toegankelijkheid (mogen mindervaliden niet belemmeren).

Straatlantaarns willen we voorzien van bewegingssensoren, zodat ze niet nachtenlang onnodig branden.

Keerpunt74 is een voorstander van groene daken en dat hiervoor subsidie beschikbaar is. Groene daken zorgen voor natuurlijke isolatie en verbetert op een energiezuinige wijze het leefcomfort. Daarnaast helpt het mee aan biodiversiteit en een schonere lucht.

Ieder jaar gaat er miljoenen m3 water van de daken door de regenpijp. Goed en schoon water dat prima te gebruiken is voor de planten, de schoonmaak etc. Keerpunt74 wil graag budget vrijmaken om onze inwoners korting te geven op een waterton om dit water op te vangen. Goed voor het milieu en uw portemonnee.

Onnodig autogebruik binnen onze bebouwde kom moet drastisch teruggedrongen worden. Pak als het kan de fiets. Het is gezond voor jezelf en voor de lucht die we allemaal inademen.

We gaan het gebruik van de fiets in de gehele gemeente promoten en stimuleren. De aanleg van goede fietspaden sluit hier naadloos op aan.

Voor een gezonde toekomstige aarde is een circulaire economie met daarin goed afval scheiden en recyclen onontbeerlijk. Keerpunt74 was en is fel tegenstander van het ondergronds inzamelen, omdat dit peperdure systeem simpelweg geen significante bijdrage levert aan de milieudoelstellingen. Rapporten en cijfers uit andere gemeenten tonen dit aan. Daarbij leidt dit systeem tot meer verontreiniging in PMD en GFT en tot dumpingen in de natuur. Dit is zelfs slecht voor het milieu. Reden voor veel gemeenten om de ondergrondse containers weer uit te graven.

 

40% van ons restafval bestaat uit etensresten. Daar ligt onze grootste opgave en daar moet (onderhand) de focus op. De gemeente Oosterhout haalt met hun systemen de beste milieuresultaten in West-Brabant. Keerpunt74 vindt het dan ook logisch om nauw met Oosterhout te gaan samenwerken met eenzelfde aanpak.

Met het toch doordrukken van de ondergrondse containers en de zeer sterk gestegen kosten voor de milieustraat, verwachten wij dat onze inwoners uiteindelijk aanzienlijk meer gaan betalen dan ze nu doen. Wij zullen deze ontwikkeling op de voet volgen en actie ondernemen waar nodig.

Er dienen ook centraal gescheiden afvalbakken in de openbare ruimten geplaatst te worden. De gemeente heeft immers ook een voorbeeldfunctie voor haar inwoners.

Op het dumpen van afval en laten rondslingeren van zwerfvuil moet strenger gehandhaafd worden. Ook met hogere boetes. Communicatie hierover mag ook in andere talen.

Alle gemeenten zullen moeten bijdragen aan de energietransitie. Maar wel binnen de eigen mogelijkheden. Onze gemeente is op een zeer kleine oppervlakte al één van de grootste opwekkers van energie. Onze oude kom ligt in de schaduw van een megacentrale en we hebben maarliefst 116 energiemasten. We accepteren al buitensporig veel horizonvervuiling. Een extra belasting met windmolens staat dan ook niet in verhouding met andere gemeenten. Windmolens zijn prima, maar niet hier. Wij zitten al vol.

Zonnepanelen zoveel als mogelijk op de daken. Indien zonnevelden worden aangelegd worden deze zodanig geplaatst dat het niet ten koste gaat van de ecologische en cultuurhistorische kwaliteit van het buitengebied. Dit kan bijvoorbeeld door het parallel ten oosten van de A27 of ten noorden van de A59 westelijk van knooppunt Hooipolder te plaatsen.

Een beter milieu vergt forse financiële investeringen. Aangezien de financiën beperkt zijn zullen we meer overwogen en doordachte keuzes moeten maken. Geen geld naar bühnegroen (behalen van certificaten en prijzen) maar naar maatregelen die echt goed voor het milieu zijn. Bij alle investeringen dient een gedegen kosten/baten analyse te komen waarbij de exacte besparing (in KWh) bepalend wordt of de investering gedaan wordt.

06.

TOERISME & RECREATIE

Onze kernen kennen fantastische toeristische plaatsen. Denk hierbij aan de prachtige historische Markt, de Vesting, de mooie stellingmolen d’Onvermoeide uit 1890, rijtuigmuseum Landgoed Het Broeck, het plassengebied bij de watertoren, Fort Lunet en de Donge-oevers, om maar een paar parels te noemen. Tevens is Geertruidenberg ‘de poort’ naar Nationaal Park De Biesbosch.

Potentiële bezoekers dienen we te enthousiasmeren via de media en gerichte acties richting diverse aanbieders. Een intensievere samenwerking met de VVV en het toeristisch platform, meer marketing en meer gebruik van moderne media. Een goede coördinatie middels Twitter, Instagram, Facebook, Vlogs en Blogs om doelgroepen te verleiden en toeristen enthousiast te maken.

Drimmelen heeft imposante jachthavens, onze gemeente heeft o.a. een prachtige vestingstad. Samen hebben we de Biesbosch. We dienen nauwer samen te werken met onze buurgemeenten om onze regio met alle mooie facetten als een totaalplaatje nationaal te kunnen promoten.

Keerpunt74 wil meer overnachtingsmogelijkheden creëren in de vorm van passantenplaatsen en extra plaatsen voor campers. Ook pleiten wij voor toeristische bewegwijzering borden naar onze gemeente langs de snelwegen.

Het huidige plassengebied wordt voor een klein gedeelte recreatief heringericht met een zwemstrandje en een horecapaviljoen. Het overgrote deel laten we ongemoeid aan de natuur.

De mogelijkheden voor het realiseren/doortrekken van het Halve Zolenpad worden volledig onderzocht.

Initiatieven als kamperen bij de boer, opstarten van streekgebonden producten en zgn. polder evenementen krijgen alle medewerking en een snelle doorloop van de benodigde vergunningen.

Als je op een achteraf locatie geen herhaling van problemen wilt hebben met een jachthaven en/of vakantiepark is het beste besluit om hier geen nieuwe jachthaven of vakantiepark meer toe te staan. Zonder de gegadigde partijen en hun ingediende plannen te bekritiseren was en is dit nog steeds het standpunt van Keerpunt74. Op de locatie Hermenzijl zien wij liever een andere invulling zoals een mooi tuincentrum of kleinschalige woningbouw. Extra ligplaatsen zien wij liever aan de Donge of in een nieuwe haven aan de Amer tegenover Nationaal Park De Biesbosch.

07.

CULTUUR, ERFGOED & MONUMENTEN

Iedere kern binnen onze gemeente heeft haar eigen identiteit en cultuur. Dit willen we behouden en waar mogelijk versterken.

Keerpunt74 wil behoud van monumenten, historisch erfgoed, oude boomstructuren en landschappen. In alle kernen moet blijvend aandacht zijn voor historische panden. Bij nieuwbouwprojecten in een historische omgeving dient zorgvuldig te worden gekeken of de uitstraling van nieuwbouw de omgeving geen geweld aandoet. In de oude kom van Geertruidenberg geven we de voorkeur aan historiserend bouwen.

De omgang met ons erfgoed heeft veel stof doen opwaaien. Er is een erfgoedbeleid, maar wat hierin ontbreekt zijn de omschrijvingen en waardebepalingen van ons erfgoed. Samen met de diverse erfgoedverenigingen gaan we dit in kaart brengen, zodat vooraf duidelijk is wat wel of niet kan, zodat hoogoplopende kwesties zoals de verkoop Oude Stadhuis en het willen plaatsen van een supermarkt op de vestingwerken worden voorkomen.

Indien er beslissingen dienen te worden gemaakt omtrent ons erfgoed worden de diverse deskundigen en organisaties vooraf in de processen betrokken. En niet zoals afgelopen periode genegeerd.

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten de Schattelijn en het Oude Stadhuis te verkopen aan vakbekwame hotelondernemers. Keerpunt74 was faliekant tegen de verkoop van het Oude Stadhuis vanwege de grote erfgoedwaarde. In vastgesteld beleid had dit pand de status “onvervreemdbaar” en mocht het “niet uit handen worden gegeven van ons nageslacht”. Omdat Keerpunt74 niet de bezittingen van onze kinderen wenst te verkopen, hadden we liever gezien dat dit pand aan deze ondernemers zou worden verhuurd. Wij zijn zwaar teleurgesteld over de omgang met ons erfgoed, maar moeten de democratie wel respecteren (10 tegen 9). In goed overleg met deze ondernemers gaan we zorgen dat deze panden netjes onderhouden blijven, dat o.a. het theater, de secco’s en de trouwzaal bereikbaar blijven voor de eigen inwoners en dat hun zaken gaan floreren.

Het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk wordt grondig gerenoveerd. Hiervoor hebben we een bankgarantie van € 1,3 miljoen afgegeven. Terecht, omdat het een prachtig gebouw is in een kern dat drijft op samenhorigheid. Als dit gereed is, moet er gelijk doorgepakt worden met het achterterrein. Hier dient een mooie dorpstuin te komen die het plaatje compleet gaat maken. Keerpunt74 heeft daarom ook ingestemd met het toewijzen van de winst ‘Willem Boonstraat’ ten behoeve van het opknappen van de omgeving van het OMC.

Het oorspronkelijke doel was om het Veers schippersverleden in de centrum zichtbaar te maken. Het plaatsen van een waterelement was geen doel, maar een middel. Dit middel is uiteindelijk naar elders verplaatst en daarmee was voor alle andere politieke partijen de kous af. Niet voor Keerpunt74. Wij willen, met behoud van parkeerplaatsen, het schippersverleden nog steeds ook terugzien op de juiste plek, tussen het Spant en de kiosk. Samen met stichting Veers Erfgoed willen we hier komen tot creatieve aanpassingen en verwijzingen naar deze historie.

Keerpunt74 wil in het Veers centrum een speeltuin voor onze kleintjes. Dit met het thema “Oude Haven”. Speeltoestellen gemaakt van oude boten en sloepen.

In de historische kern Geertruidenberg zijn ligplaatsen voor historische schepen gerealiseerd. De kern Raamsdonksveer heeft ook een historisch schipperverleden. Daarom dient ook hier het verleden met de ligging van historische schepen gemarkeerd te worden. Voor alle schepen geldt dat deze meer voor toeristisch doeleinden worden gebruikt dan nu het geval is.

Tussen de bastions, waar vroeger het station lag, komt een stationsplein. Een plaats met een verwijzing naar ons verleden en waar het tevens het goed vertoeven is. Keerpunt74 wil hier graag een ‘koffiepunt’ realiseren. Een plaats waar ouderen, kinderen, verzorgers en toeristen even bij kunnen praten en kunnen leren over onze historie.

08.

EEN ONDERNEMENDE GEMEENTE

In de gemeente Geertruidenberg mogen we ons gelukkig prijzen met een zeer gevarieerd en gezond bedrijfsleven. Samen met ondernemers zorgen we voor lokale werkgelegenheid, levendige (winkel)centra en optimaal gebruik van de bedrijventerreinen.

De gemeente dient bij alle aanbestedingen lokale bedrijven en ondernemers uit te nodigen. Wat lokaal kan, lokaal doen!

Deelnemen aan overleg met lokale en regionale ondernemersnetwerken hoort erbij en moet opgeschaald worden om Geertruidenberg meer te promoten. Wij willen bedrijven de mogelijkheid bieden om, indien mogelijk, vanuit hun bestaande vestiging verder uit te breiden; ook belangrijk in het kader van werkgelegenheid.

Nieuwe ondernemers moeten snel kunnen starten en dienen met prioriteit behandeld te worden. Bestaande ondernemers moeten worden gekoesterd. Met terrassen en uitstallingen zorgen onze ondernemers voor levendigheid in ons straatbeeld. Een bedankje hiervoor is meer op z’n plaats dan een belasting. De bovengrondse precariobelasting (voor horeca en kleine middenstand) willen we daarom verminderen en het liefst afschaffen. Tijdens de coronapandemie mochten horecaondernemers, als steuntje, gratis hun terrassen uitbreiden. Dit steuntje mag van ons ook blijven als er geen pandemieën zijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) blijft een speerpunt. Duurzaam ruimtegebruik en duurzame mobiliteit maar ook goede vestigingslocaties, minder regels en snelle afhandeling van aanvragen zijn onderdelen van een goed beleid.

Keerpunt74 wil investeren in de veiligheid van onze bedrijventerreinen (o.a. cameratoezicht), in een verbetering van het openbaar groen, het realiseren van voldoende parkeervoorzieningen voor vrachtwagens en in parkmanagement.

Voor onze maritieme bedrijven en recreanten dienen de vaarwegen correct tot aan de vastgestelde normen te worden uitgediept. Willen baggeren klinkt niet politiek sexy en het kost aanzienlijk, maar we moeten wel gewoon doen wat we wettelijk verplicht zijn te doen. Keerpunt74 heeft zich hier hard voor gemaakt en blijft dit doen.

Eerlijk voedsel begint met een gezonde bodem. Onze boeren en tuinders weten als geen ander dat ze rentmeester zijn van de grond. Een gezonde bodem en een rijk bodemleven is essentieel voor de boer. Het is immers zijn inkomen en hij wil dat de consument veilig en gezond kan eten. In een nauwere samenwerking met de ZLTO werken we aan een gezondere bodem, gezondere bedrijven en daardoor aan gezonder eten.

De omgevingswet is een toekomstige Nederlandse wet die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht) beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. Deze wet betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem,

natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed en dient op gemeentelijk niveau geïmplementeerd te worden. Het betreft een zeer ingrijpende transitie, maar waarin Keerpunt74 vooral vele kansen ziet om onnodige bureaucratie te slopen en toekomstige ontwikkelingen en processen te versnellen.

In de kern Geertruidenberg is behoefte aan een grotere supermarkt met een groter assortiment. Het hiervoor opofferen van onze historische vestingwerken is door o.a. Keerpunt74 gelukkig voorkomen. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de huidige supermarkt kan worden uitgebreid. Een verhuizing op het Schonckplein zelf, naar de sporthal is ook een optie. Wij hebben een goed contact met de eigenaren. Hier kan ook een geheel nieuwe supermarkt verrijzen met daarbovenop appartementen voor starters.

De ontwikkeling van het voormalige terrein van Asland Sudchemie had onze prioriteit en heeft het nog steeds. Deze ontwikkeling dient samen te worden uitgewerkt met omliggende ondernemers de aanwezige watersportverenigingen.

Zolang onze ondernemers financieel gebukt gaan onder de coronapandemie, zal de gemeente ondersteuningen blijven bieden.

09.

EEN VEILIGE GEMEENTE

Geertruidenberg kent een fikse toename van drugsdelicten, vernielingen en inbraken. Cijfers laten zien dat we hierin alarmerend hoog scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. We presteren ronduit slecht op het gebied van preventie en handhaving. Wat we bewezen ronduit slecht doen moet als eerste verbeterd worden. Meer geld en middelen voor een veiligere gemeente.

In 2021 heeft Keerpunt74 het initiatief genomen om preventief fouilleren mogelijk te maken. Dit voorstel werd aangenomen en is in de APV opgenomen. Wij willen echter ook zien dat er dan ook gebruik van wordt gemaakt, bijvoorbeeld bij overlast tijdens de Oudejaarsperiode en bij ongeregeldheden in de wijk.

In een leefbaar en veilig Geertruidenberg past een goede aanspreekbaarheid van de wijkagent en zichtbaar aanwezige BOA’s, die op de juiste locaties en tijden kan worden ingezet. En ook een praatje maakt met onze inwoners. Wij vragen een actievere rol richting de melders en slachtoffers van delicten. Ten einde de sociale controle te verbeteren willen we graag borden ten behoeve van buurtpreventie (o.a. WhatsApp buurt alarmering) gratis ter beschikking stellen.

Door het toewijzingsbeleid (deels verplicht vanuit de Wet) worden er soms individuen in een verkeerde wijk of appartementencomplex geplaatst die daar totaal niet passen. Dit zorgt voor een onveilig gevoel bij de medebewoners. Dit soort calamiteiten moet met de grootst mogelijke zorg opgelost worden.

Keerpunt74 is trots op onze vrijwilligers van de korpsen EHBO en brandweer. Deze zeer belangrijke korpsen dienen altijd te kunnen beschikken over de juiste middelen en faciliteiten.

Voor Keerpunt74 is siervuurwerk een mooie traditie en een lust voor het oog. Knalvuurwerk maakt daarentegen veel mensen angstig en dieren raken er totaal van slag. Het zijn tegenwoordig ook geen rotjes meer, maar zware bommen. Het is ook het knalvuurwerk wat slachtoffers maakt en waarmee prullenbakken en bushokjes worden opgeblazen. Keerpunt74 wil daarom een gemeentelijk verbod op knalvuurwerk met daarbij een strengere controle en hoge boetes. Uitzondering is het traditionele, georganiseerde carbidschieten in Raamsdonk.

10.

EEN SOCIALE GEMEENTE

Iedere inwoner krijgt de hulp en of zorg die hij of zij nodig heeft!

De betaalbaarheid van de zorg is een breinbreker. Zorg en sociaal beleid worden op een effectievere, efficiëntere en betaalbare manier georganiseerd, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Minder bureaucratie en minder geld naar de toename van managers en aandeelhouders.

Tijdens de eerste jaren van de nieuwe gemeente Geertruidenberg waren wij een schoolvoorbeeld met ons sociaal beleid in de hele provincie Noord Brabant. Daar waren we trots op. Die trots willen we weer met een doordacht en gedurfd beleid.

Keerpunt74 wil duidelijke voorlichting en praktische ondersteuning richting de cliënten en mantelzorgers om ervoor te zorgen dat de WMO-gelden ook besteed worden waar ze voor bedoeld zijn. Toekenning van zorg en/of middelen moet door de eigen ambtenaren beoordeeld kunnen worden. Extra kosten voor diverse adviesbureaus moet teruggedrongen worden. Het geld, dat hierdoor vrij komt, komt ten goede aan de cliënten en verzorgers die het nodig hebben.

Keerpunt74 is voorstander van invoering van de omgekeerde toets. Dit is een methodiek waarbij je als gemeente niet start bij het nemen van een besluit op basis van de wetsartikelen, maar eerst kijkt naar wat je per inwoner wilt bereiken. Deze methodiek maakt het integraal werken makkelijker, aangezien de grondwaarden van de diverse wetten binnen het sociaal domein gelijk zijn. Hiermee leveren we meer individueel maatwerk en het is kostenefficiënter.

We optimaliseren het armoedebeleid en de schuldhulpverlening.

Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede. Zes op de tien kinderen groeien op in armoede. Dat komt niet altijd omdat ouders in een uitkeringssituatie zitten, maar steeds vaker omdat werkende ouders in snipperbaantjes, flexbaantjes of als (schijn)zelfstandige een te laag inkomen hebben. Onze gemeente dient de kindregelingen en voorzieningen eenvoudiger en beter bekend te maken. Onze werkende armen moeten beter in beeld worden gebracht. Ook pleegzorg moet beter op de kaart en meer worden gewaardeerd.

Wij willen een betere zorg voor jongeren tussen 16 en 23 jaar, de leeftijdscategorie die nu tussen wal (jeugdhulp) en schip (WMO) valt. Voor deze jongeren dient zorg op maat te worden geleverd. Het wordt tevens hoog tijd dat mantelzorgers (structureel) serieus worden genomen, in de zorg en daarbuiten! Een betere ondersteuning en waardering hoort daarbij.

 

Inclusief werkgeverschap is voor Keerpunt74 vanzelfsprekend. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben recht op een plaats in ons bedrijfsleven en onze overheid. Wij dagen

werkgevers uit om te kijken naar mogelijkheden om deze groep gemotiveerde medewerkers te plaatsen. Keerpunt74 is ervan overtuigd dat er met de juiste inzet meer mensen een passende baan kunnen krijgen in onze kernen. Samen met de VOG en ZLTO kan hier een betere invulling voor gevonden worden.

Het is veelal niet de schuld van uitkeringsgerechtigden dat zij geen werk kunnen vinden. Door de Participatiewet hebben uitkeringsgerechtigden met veel meer en strengere regels te maken, die al snel leiden tot het stopzetten van de uitkering. Deze mensen dienen met respect behandeld te worden en juist weerbaarder worden gemaakt. Ze moeten niet alleen op de vele plichten gewezen worden, maar ook op hun rechten. We bieden daarbij ondersteuning in solliciteren en omscholing. Voor sommigen die bijstand als hangmat zien, zijn we streng.

We leven in een digitaal tijdperk. Ouderen en mantelzorgers hebben moeite om er achter te komen waar men recht op heeft en hoe men de gewenste zorg of hulpmiddelen moet aanvragen. Keerpunt74 is van mening dat er voor deze mensen een praktijkgerichte ondersteuning moet komen. Niet iemand die aangeeft waar je het kunt vinden, maar iemand die een goede voorlichting geeft en de aanvraag meteen voor de oudere of mantelzorger invult.

Keerpunt74 wil een plaatselijk beleidstuk maken voor de controle op en het verbeteren van het welzijn van dieren.

11.

EEN SPORTIEVE GEMEENTE

Alle inwoners moeten in onze gemeente kunnen sporten. We bevorderen sport en gezondheid op een laagdrempelige wijze. Extra focus ligt hierbij op jeugd en ouderen.

Alle sportverenigingen hebben recht op een gelijkwaardige behandeling, die op maat is gesneden.

Naast de bestaande compensatie voor basisvoorzieningen, komt er een compensatieregeling voor investeringen t.b.v. duurzaamheid en milieu.

Op het terrein van voormalig Sporthal Parkzicht herontwikkelen we een hoogwaardig allround Sportcentrum, waarbij ook scholen gebruik van kunnen maken. Ook Turnlust krijgt hierin, met de benodigde aanpassingen, het permanente onderkomen wat deze topclub verdient.

Het sportveld naast het Dongemond College wordt opgeknapt en ingericht voor allround buitensport en, indien inpasbaar, voorzien van een atletiekbaan.

De beide prima zwembaden zijn vooral dankzij Keerpunt74 blijven behouden (1 nieuw centraal zwembad bleek ook veel duurder te zijn). Ze hebben een frisse opknapbeurt gekregen met duurzaamheidmaatregelen en een uitgewerkt meerjaren onderhoudsplan. In een waterrijk land als Nederland is het van levensbelang dat kinderen zo vroeg mogelijk leren zwemmen. Daarom streven wij naar laagdrempeligheid middels zo laag mogelijke tarieven. Met deze laagdrempeligheid investeren we tevens in beweging en gezondheid van al onze inwoners.

Het ooit door Keerpunt74 geïntroduceerde “Sjors Sportief” willen wij ook de komende bestuursperiode verder uitbreiden. Al ruim 5.000 jongeren hebben op diverse manieren kennis kunnen maken met sport. Keerpunt74 wenst ‘Sjors Sportief’ ook beschikbaar te stellen voor 55+. Het bevordert de lichamelijke gesteldheid, zelfredzaamheid en haalt mensen uit hun isolement. Het blijft moeilijk om de jeugd tussen 12 en 18 jaar te motiveren om te sporten. Toch zijn wij van mening dat er aandacht moet blijven voor deze groep jongeren via onze buurtsportcoaches.

12.

ONDERWIJS & JEUGD

Elk kind heeft recht op een goede start en een goede toekomst, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Alle kinderen en jongeren krijgen de juiste scholing waardoor kansen voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing worden gecreëerd.

Solide onderwijshuisvesting draagt bij aan goed onderwijs. Wij willen duurzame onderwijshuisvesting aanbieden met aandacht voor klimaatbeheersing en de integrale kind-centra realiseren. In samenwerking met de schoolbesturen komen wij tot de uitvoering van het toekomstbestendig Integraal Huisvestingsplan.

Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren) Ondersteuning bij de opvoeding krijgen ze als dat nodig is. Centrum voor jeugd en gezin speelt daarbij een belangrijke rol.

De jeugd van 12 tot 18 is kwetsbaar en komen in grote verleidingen op school (drugs, loverboys, cybercriminaliteit, gokken). Veel ouders met kinderen in deze leeftijd zullen dit herkennen. Keerpunt74 wil meer aandacht en voorlichting op scholen over deze gevaren.

Het aantal ouderparen die beiden werken, groeit. Buitenschoolse opvang verdient derhalve extra aandacht. Er is behoefte aan betaalbare, veilige en kwalitatief goede opvang.

Onder toeziend oog van een professionele jongerenwerker, willen wij Buurthuis de Schelf handhaven en uitbreiden als jongerencentrum. Daarbij komen er aangewezen buitenplekken waar jongeren ongestoord en zonder overlast te veroorzaken, kunnen chillen.

Keerpunt74 is voor het behoud van de speelplaatsen, kinderboerderij ‘De Kromme Akker’ met educatieve ruimte en het dierenparkje bij de molen in Raamsdonksveer.

Zoals we geadviseerd worden door de Ouderenraad, willen we ook geadviseerd worden door een jongerenraad. Deze wordt samengesteld en gaat de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd bijstaan in het leren ook jong te denken.

13.

FINANCIËN & BELASTINGEN

Keerpunt74 staat al 48 jaar voor een degelijk financieel beleid met sluitende begrotingen, voldoende reserve en goed risicobeheer. We willen dat de gemeente haar financieel orgaan beter inricht zodat eventuele tekorten tijdig geadresseerd kunnen worden en er niet achteraf extra bezuinigd of extra betaald hoeft te worden. Bij elk besluit met een financiële consequentie moeten wij ons de vraag stellen: Wat levert dit op voor onze inwoners?

Keerpunt74 wil dat de gemeente verantwoord omgaat met haar middelen en een goed weerstandsvermogen heeft. Wij willen niet meer dan het landelijk gemiddelde betalen aan lokale lasten. Keerpunt74 toetst voortdurend kritisch of datgene wat we doen nog zinvol en noodzakelijk is.

Bij alle beslissingen over gemeenschapsgeld gaan Keerpunt74 wethouders en raadsleden er op eenzelfde wijze mee om of dat het uit de eigen portemonnee komt.

In 2020 heeft de gemeente de eigen organisatie flink uitgebreid. Zichzelf een structurele injectie van € 800.000,= gegeven. Gelijktijdig (om ook deze kosten te dekken) werd de OZB voor onze bedrijven met 10% verhoogd. In coronatijd. Keerpunt74 was hier fel op tegen. Eerst ook zelf de broekriem aantrekken. Toekomstige financiële meevallers moeten daarom ook weer worden aangewend om deze gedane exorbitante lastenverzwaring voor bedrijven te verminderen.

Voor Keerpunt74 geldt dat hondenbelasting alleen wordt geheven over de exact gemaakte hondenkosten. En meer niet. De hondenpoepzuiger wegbezuinigen en gelijktijdig hondenbelasting verhogen, zoals onlangs gedaan, slaat in onze optiek daadwerkelijk nergens op. Voor Keerpunt74 is Fikkie een hond en geen melkkoe.

14.

WIJ GAAN HET VOOR EN MET U DOEN!

Keerpunt74 kandidatenlijst 2022-2026